กำจัดขนด้วยเลเซอร์และแสงความเข้มสูงมีข้อดีต่างกันอย่างไร


ในบทความของเราที่ได้พูดเกี่ยวกับ การกำจัดขนที่ไม่ต้องการ การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ และการกำจัดขนด้วยแสงความเข้มสูง ซึ่งสองอย่างหลังเป็นวิธีที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถกำจัดขนได้เป็นการถาวรไปแล้ว สาวๆ หลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่า แล้วการใช้เลเซอร์กับแสงความเข้มสูงสองวิธีนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร วิธีใดดีกว่ากันหรือไม่อย่างไร ในบทความนี้เราจึงนำความเหมือนและแตกต่างของทั้งสองวิธีนี้มาเล่าให้เพื่อนๆ ได้ฟัง เพื่อเป็นความรู้ และอาจจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้งาน นอกจากทางเลือกที่จะปรึกษาผู้จัดจำหน่ายที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเครื่องมือนั้นจริงๆ

ความแตกต่าง

ในทางเทคนิคแล้ว แสงสองอย่างนี้ความแตกต่างกันหลายจุด เลเซอร์เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะของแสงที่มีความสัมพันธ์กันของการกำเนิด มีเฟสที่ตรงกัน และมักจะมีความถี่เดียว หรือมีสีเดียวโดยสมบูรณ์ เลเซอร์จึงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง แตกกระจายได้ยาก และให้พลังงานที่มีผลต่อการกำจัดขนได้สูงมาก ในขณะที่แสงความเข้มข้นสูง (IPL, Intense Pulsed Light) เป็นแสงที่มีหลายช่วงคลื่นรวมกัน (มีหลายสี, หรือผสมกันเป็นสีคล้ายสีขาวแต่ในความเป็นจริงจะประกอบด้วยแสงหลายความถี่หรือหลายสีรวมกัน) ซึ่งแสงเพียงบางช่วงความถี่เท่านั้นที่อาจจะมีผลต่อการรักษาสภาพผิวหนัง (รวมทั้งการกำจัดขน) ของเรา

เนื่องจากแหล่งกำเนิดแสงความเข้มสูงสามารถสร้างแสงที่มีหลายความถี่ ดังนั้นในเครื่อง IPL บางรุ่น ผู้ใช้สามารถใส่แผ่นกรองแสงเพื่อเลือกเอาความถี่ (สีของแสง) ที่ต้องการให้ผ่านออกมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคผิวหนังอื่นได้ด้วย (นอกจากการกำจัดขน) ในขณะที่เลเซอร์จะมีความถี่ของแสงเพียงความถี่เดียว (มีแสงสีเดียว ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในช่วงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วย) จะสามารถใช้ในการรักษาหรือกำจัดขนได้ในงานเฉพาะอย่างเท่านั้น
ความปลอดภัยในการใช้งาน

โดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ในด้านความงาม เป็นเครื่องที่ได้ปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราสามารถมองเห็นแสงที่มาจากเครื่องกำเนิดแสงความเข้มสูง (IPL) ได้ อย่างน้อยก็อาจจะทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเพราะรู้ว่าแสงนั้นส่องไปกระทบอะไรบ้าง และความที่มีความเข้มของพลังงานต่ำกว่า ก็ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่าเลเซอร์อยู่บ้าง ส่วนเลเซอร์นั้น ในเครื่องที่มีการออกแบบที่ดี ก็มีการป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอยู่ด้วย ซึ่งผู้จำหน่ายที่มีความชำนาญจะสามารถให้คำปรึกษากับสาวๆ

ความสะดวกและประสิทธิภาพ

เลเซอร์เป็นแหล่งพลังงานแสงที่มีขนาดลำแสงเล็ก ดังนั้นการใช้งานในการกำจัดขนจะกินเวลานานกว่าเครื่องที่ใช้หลักการของแสงความเข้มสูง ซึ่งให้กำเนิดแสงออกมาในขนาดลำแสงที่กว้างใหญ่กว่า ในขณะที่เลเซอร์เป็นวิธีกำจัดขนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ทั้งสองอย่างก็อาจจะต้องการกำจัดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยเลเซอร์อาจจะต้องทำซ้ำ 3-4 ครั้งในขณะที่แสงความเข้มสูงอาจจะต้องใช้จำนวน 5-6 ครั้ง เพื่อการเห็นผลอย่างชัดเจน
โดยสรุปแล้ว เครื่องกำจัดขนทั้งสองชนิดล้วนใช้งานได้และมีข้อดีและเสียของตัวเอง เพียงแต่ผู้ใช้งานจะต้องรู้วิธีใช้อย่างปลอดภัย อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการทำงานอย่างแท้จริงจากเครื่องค่ะ